Skola

 

Talsu novada pašvaldības vērtības: drošība, jēgpilnums, cilvēcība.

Lībagu sākumskolas vērtības: radošums, sadarbība, atbildība.

Lībagu sākumskolas nolikums

Lībagu sākumskolas organizatoriskā struktūra

Lībagu sākumskolas pašnovērtējuma ziņojums

Darba kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi (2. daļa skolai)

Kārtība vardarbības novēršanai

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Izglītojamo drošības noteikumi


Lībagu sākumskola realizē šādas izglītības programmas:

Pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods: 01011111)

Licence

Pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programma (izglītības programmas kods: 11011111)

Licence

Izglītības programmas akreditācijas lapaSkola

Mācību un audzināšanas darbs

 Metodiskās tēmas 2018./2019. mācību gadam:

Metodiskā tēma 1. semestrī: Atgriezeniskā saite mācību stundās un nodarbībās.

Sasniedzamais rezultāts: Skolēni 1. semestra beigās prot novērtēt klasesbiedru sniegumu, izmantojot Paslavē, Pajautā, Piedāvā.

Metodiskā tēma 2. semestrī: Sadarbība.

Sasniedzamie rezultāti: Skolēni 2. semestra beigās prot strādāt un sadarboties pāros un grupās.

Skolotāji 2. semestrī ir dalījušies pieredzē un apmeklējuši savu kolēģu stundas, vērtējot, kā tiek izvirzīts sasniedzamais rezultāts un kāda ir atgriezeniskā saite.

Skolotāji 2. semestra beigās ir izmēģinājuši un prot veidot kopīgas mācību stundas sadarbojoties ar saviem kolēģiem.

Audzināšanas darba prioritātes 2018./2019. mācību gadam:

1. Realizēt Latvijas simtgadei veltītos pasākumus un aktivitātes, nodrošinot ikvienam līdzdalības iespējas.

2. Motivēt bērnus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī bērnu individuālo kompetenču pinveidi.

3. Veicināt skolēnu radošo pašizpausmi un pašcieņu.

4. Uzlabot un nostiprināt labas savstarpējās attiecības skolēnu vidū.

Lībagu sākumskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Individuālo mācību piederumu saraksts skolā

 

Mācību stundu saraksts e-klasē

Pārbaudes darbu grafiks e-klasē

Pasākumu plāns e-klasē


Sociālais pedagogs Ināra Freimane 2018./2019. mācību gadā

strādās otrdienās 13:00 - 15:00 un piektdienās 8:30 - 12:30.

 

 Skolēnu brīvdienas 2018./2019. mācību gadā:

 Rudens brīvdienas: 2018. gada 22.-26. oktobris

 Ziemas brīvdienas: 2018. gada 24. decembris - 2018. gada 4. janvāris

 1. klases skolēnu brīvdienas - 2019.gada 11.-15. februāris

 Pavasara brīvdienas: 2019. gada 11.-15. marts

  Vasaras brīvdienas: 2019. gada 3. jūnijs - 30. augusts

 

 Skolas padome

 

Skolas padomes reglaments - SKATĪT ŠEIT

 Skolas padomes darba plānā 2018./2019. mācību gadā:

1. decembrī apsveikuma kartīšu izgatavošanas un krūzīšu apgleznošanas darbnīca;

 Rotaļu laukumu projekta plānošana un daļēja izveide pirmsskolas grupām un 1.-4. klasei.

 Interešu izglītības kolektīvi:


Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs "Dzītariņš" – vadītāja Ilze Velika

1.–2. klašu tautisko deju kolektīvs "Dzītariņš" – vadītāja Sandra Znotiņa
3.–4. klašu tautisko deju kolektīvs "Dzītariņš" – vadītāja Sandra Znotiņa
1.–4. klašu koris – vadītāja Romuta Ozolniece
Volākais ansamblis – vadītāja Romuta Ozolniece
Teātra pulciņš – vadītāja Dita Gipsere

Blokflautistu ansamblis "Rondo" - vadītāja Vēsma Gaiziņa

Mūsdienu deju kolektīvs "Solis augšup" - vadītāja Ilze Skujeniece

 Dejotāji 
3.-4.klase Teātra pulciņi Koris

Skolas himna


 

Skolas vēsture


Lībagu sākumskola atrodas Talsu novada Lībagu pagasta Dižstendē, sešu kilometru attālumā no Talsiem, Kuldīgas virzienā. Skolas ēku 1983. gadā uzcēla Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija pirmsskolas vecuma bērniem. Tur plānoja izvietot 6 pirmsskolas grupas, 140 bērnus. Tolaik par bērnudārza vadītāju strādāja Vēsma Krūmiņa.

Līdz 1983. gada septembrim Lībagu pagastā bērnudārzi atradās Mundigciemā, Lībagos, Dižstendes muižas ēkā. Ar jaunā bērnudārza atvēršanu Dižstendē, šos bērnudārzus slēdza. Bērnudārzu apmeklēja bērni no visa Lībagu pagasta, tolaik administratīvā ciema padomes teritorijas.

 

1990.,1991. gadā bērnu skaits bērnudārzā strauji samazinājās. Lībagu pagasta deputātu padome 1992. gada 28. maija sesijā pieņēma lēmumu – pārveidot Dižstendes bērnudārzu "Vārpiņa" par Lībagu sākumskolu ar 1.–4. klasi un 3 pirmsskolas grupām.

1992. gada 1. augustā skolā sākās darbs skolas sagatavošanai jaunajam mācību gadam. Skolas direktore no skolas pirmsākumiem bija Rūta Kriķe.

 

Lielākais izglītojamo skaits skolā bija 1996./1997. mācību gadā – 182 audzēkņi.

2001. gada septembrī skolā atvēra 5. klasi, 2002. gada septembrī 6. klasi.

 

No 2002./2003. mācību gada Lībagu sākumskolā ir 1.–6. klases un 3 pirmsskolas grupas.

No 2013. gada 1. septembra skolas direktore ir Vēsma Gaiziņa.

Pašlaik Lībagu sākumskolā ir 4 pirmsskolas grupas un 4 klases, kopā 115. bērni, no tiem 65 pirmsskolas vecuma bērni un 50 skolēni.

Skolā strādā 35 darbinieki, no tiem 19 pedagogi un 16 tehniskie darbinieki.

 


 

Lībagu sākumskolas skolotājiLībagu sākumskola